Роден съм през 1969 г. в град София

Основното си образование завършвам през 1984 г. в ОУ „ Цанко Церковски „ гр. София

Средно образование завършвам през 1988 г . , 9 - 10 клас във 2 –ро ЕСПУ „ Акад. ЕмилианСтанев” гр. София и УПК - 11 и 12 клас в ЦИПЗК „ Йорданка Филаретова „ , със - специалност медицински лаборант / клинична лаборатория , хистология , микробиология, паразитология /

Редовна военна служба – 1988г. до 1990 г.

Завършвам медицина през 1996 г . в Медицински уневерситет гр. София . По време на следването си съм работил като клиничен лаборант в Спешна клинична лаборатория на Медицинска академия.

От 1996 г. до 2001 г. работя и специализирам в УНГ клиника на Национална многопрофилна транспортна болница „ Цар Борис ІІІ „ гр.София . Придобивам специалност УНГ .

От 2001 г. и настоящем работя в Отоневрологично отделение към Неврологична клиника на Национална многопрофилна транспортна болница „ Цар Борис ІІІ „ гр.София . От две години съм Началник на Отоневрологично отделение .

Женен съм с едно дете .